Menu

Lịch làm việc

Giờ mở cửa: 07:30 - 17:30

Các ngày: Thứ Hai - Thứ Bảy

Liên hệ

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3919.0778807095526!2d106.6457017!3d10.8053471!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752946b6aeee53%3A0xecd362a99c48d2!2zQ8O0bmcgVHkgVG5oaCBUw6JuIMSQ4bupYyBUcsOibg!5e0!3m2!1sen!2s!4v1464767344591" width="100%" height="680" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Thông tin liên lạc

Gửi lời nhắn